09 455 11 21 / 050 531 6341
matkat@pamplemousse.fi
Ranskan lippu valikossa
Ranskan matkat
Italian lippu valikossa
Italian matkat
Suomen lippu valikossa
SHOP

Yhden päivän seuranta Pamplemoussessa

Kevättalvella saimme Pamplemousseen jännän pyynnön: saisinko tulla tarkkailemaan millainen on erikoismatkatoimiston työpäivä yhtenä viikon arkipäivänä. No, mikä ettei!

Yrittäjän kevytvarjostustehtävän teki Ville Kilpiä ja tässä hänen mietteitään. Teksti on luettavissa myös Villen blogissa.

Pamplemoussen toiminnan taustalla olevia avainajatuksia ovat yksilöllisyys, aitous ja paikalliseen elämään tutustuminen. Matkat voivat olla yksilö- tai ryhmämatkoja – yksityisille ihmisille, yrityksille ja matkailualan ammattilaisille suunnattuja. Vuodesta 2014 lähtien yritys on tarjonnut matkoja Ranskan ohella myös Italiaan ja Espanjaan. Pamplemousse on kiinnostanut minua tutustuttavana yrityskohteena jo kauan monistakin syistä, ja myös oman yritystutustumiseni historia Pamplemousseen ulottuu nyt jo yli kymmenen vuoden taakse – aina vuoteen 2006 saakka.

Vierailupäivänäni yrityksen toimintaan kuului muun muassa matkatarjousten ja varausvahvistusten tekoa, matkavahvistusten vastaanottoa, markkinointia, taloushallinnon työtehtäviä sekä analyysejä esimerkiksi lentoyhtiöiden matkaehdoista. Oppimisen ja osaamisen edistämisen näkökulmasta Pamplemousse tekee yksityisille ihmisille ja erilaisille ryhmille mm. kielikursseja, leirikouluja sekä ammattiryhmien opintomatkoja.

Yksilöllistä palvelukulttuuria maailman muuttuessa

Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen on nykymaailmassa ehdottoman tärkeää niin liiketoiminnassa kuin toisaalta myös opetustyössä. Yksilöllisen palvelun merkitys korostuu yhteiskunnassa jatkuvasti. Palveluiden digitaalistuessa matkailu on murroksessa, mutta samalla digitaalisuuden mukanaan tuoman tehokkuuden ja kasvottomuuden ohella juuri yksilöllinen ja asiantunteva palvelu nousee tärkeään rooliin. Ajatellaanpa matkailualan ohella vaikkapa teollisuutta, joka etsii kasvuaihioita jatkuvasti nimenomaan palveluliiketoiminnasta. Lisäksi maailma on muuttunut ja muuttuu kaiken aikaa “pienemmäksi” matkailun lisääntyessä räjähdysmäisesti ja tullessa yhä useamman ihmisen ulottuville. Toisaalta myös kuluttajalla aika on rahaa, joten yksilöllinen palvelu ja pitkät luottamukselliset asiakkuussuhteet tuovat asiakkaalle säästöä ajassa ja vaivassa.

Myynnin ja maailman muuttuessa myös kuluttajuus, kuluttajakäyttäytyminen ja päätöksenteko ovat jatkuvassa muutoksessa. Sen lisäksi, että yrityksiltä vaaditaan vastuullisuutta, vastuullisuuden vaade ulottuu myös kuluttajuuteen. Matkailun kenttä on hyvin pirstaloitunut, ja vaihtoehtoja on enemmän kuin kuluttaja itse pystyy hallitsemaan.

Matkailualalla asiantuntijan tehtävänä on auttaa kuluttajaa tekemään onnistuneita valintoja, jotka mahdollistavat ikimuistoisen ja ainutlaatuisen matkan syntymisen. Samalla asiakkaan on kyettävä luottamaan asiantuntijan apuun. Myynnin muutoksessa arvostettavia asioita ovat Laineen (2017) mukaan tapa myydä, haastaa asiakas ja aito halu auttaa. Uudessa maailmassamme asiakkaan on uskallettava antaa itsestään jotakin saadakseen haluamansa palvelun tai tuotteen.

Opetus ja yrittäjyys toisiaan tukevina näkökulmina

Omassa työssäni viestinnän opettajana minun on jatkuvasti luodattava erilaisia tapoja, joilla voin saada opiskelijani innostumaan ja haastamaan itsensä oppijoina. Samalla on kyettävä tarkastelemaan ajankohtaisia kuluttajatrendejä niin, että voin auttaa opiskelijoita kehittämään omaa työskentelytapaansa kohti yrittäjämäisyyttä – osalle jopa kohti yrittäjyyttä. Sisäisen yrittäjyyden ajatuksenahan on, että työntekijä suhtautuu työhönsä samanlaisella ylpeydellä ja sitoutuneisuudella kuin olisi itse yrittäjä. Opettajana pyrin kannustamaan opiskelijoitani nimenomaan kohti sisäistä yrittäjyyttä.

Niin yritysten kuin työntekijöidenkin näkökulmasta jatkuvasta oppimisesta huolehtiminen sekä erilaisten kehitystrendien jatkuva seuraaminen ja havainnointi on ensiarvoisen tärkeää, jotta yrittäjyyden edistämisen eri osa-alueet (1. yrittäjyystiedot, -taidot ja -valmiudet, 2. ammattitaitoisen työvoiman osaaminen, valmiudet ja yrittäjähenkisyys, 3. yrittäjän ammatillinen ja yrittäjyysosaaminen ja 4. yrityksen uusiutumiskyky) tulevat parhaalla mahdollisella tavalla huomioiduiksi.

Jotta opiskelija ja myöhemmin työntekijä jaksaa innostua aiheesta, hänen on löydettävä omat kiinnostuksenkohteensa. Innostumisen ja onnistumisen taustalla opettajan on osattava tarjota opiskelijoille erilaisia virikkeitä ja ajatuksia, joiden pohjalta nämä voivat hahmottaa ja vähitellen löytää omia kiinnostuksenkohteitaan. Ammatillisiin opintoihin kuuluvissa oppimisharjoitteluissa opiskelijat pääsevät tutustumaan yritysten toimintaan, mikä auttaa heitä myös löytämään niitä asioita, jotka heitä itseään työelämässä kiinnostavat. Nykymaailmassa opiskelijat pyritään ohjaamaan mahdollisimman nopeasti valmistumaan ja työelämään, jolloin nämä kiinnostuksenkohteet eivät välttämättä aina ole valjenneet ennen työelämään siirtymistä. Onkin hyvä kysymys, pitäisikö yritysmaailmaa ja koulutusta sekoittaa toisiinsa niin, että vaikkapa koulumenestystä tai valmistuneiden määriä mitataan ensisijaisesti yrittäjämäisten tehokkuusmittareiden kautta.

Tarkkailijamme yritti piiloutumista ja nauratti porukkaa

Matkojen yksilöllinen suunnittelu on Pamplemoussen toimitusjohtaja Henni Lieto-Pihlajaojan mukaan prosessi, jollaisia useimmiten on samanaikaisesti päällä useita, ja jotka etenevät toisistaan riippumatta. Siksi onkin tärkeää, että palvelussa kyetään pitämään useita lankoja samanaikaisesti käsissä. Sama pätee opiskeluun, jossa samanaikaisesti päällä on useita kursseja. Oletan tämän saman pätevän monilla muillakin aloilla yksilöllisyyden lisääntyessä. Siksi yksi opettajuuden keskeisiä haasteita on, miten ohjata opiskelijoita pitämään monia lankoja käsissään ja kantamaan vastuuta useiden eri projektien samanaikaisesta läpiviennistä. Yrittäjyydestä ylipäätään Lieto-Pihlajaoja sanoo, että siitä haaveilevalla on oltava tietyt kivijalat elämässä kunnossa. Nämä kulmakivet ovat talous (voitko rakentaa yritystäsi vähintään vuoden ilman palkkaa), terveys ja kunnossa olevat perhesuhteet, joiden lisäksi tietenkin myytävän tuotteen on oltava kilpailukykyinen ja haluttava.

Yrittäjyyden kevytvarjostustehtävän tausta-ajatus

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa, ja opetuksen on luotava perustaa yrittäjämäisille valmiuksille, elinikäiselle oppimiselle ja ammattitaidon jatkuvalle vahvistamiselle. Ammatillisessa opetuksessa oppiminen laajenee yhä enenevässä määrin työpaikoille, ja opettajan on osattava kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen sekä yrittäjämäiseen työskentelyasenteeseen ja ajattelutapaan. Yrittäjän kevytvarjostustehtävän avulla oli siis tarkoitus löytää näkökulmia yrittäjyyteen ja yrittäjyyden edistämiseen. Olen tutustunut työssäni yhden päivän ajan Pamplemousse Oy:n toimintaan matkailualan murroksessa ja pyrkinyt sitä kautta peilaamaan yleisiä kehitystrendejä opettajuuteen ja oppimiseen. Tarkoitukseni oli havainnoinnin ja haastattelun keinoin saada pintapuolinen käsitys yrittäjyyden monimuotoisuudesta, havainnoida yrittäjämäisen käyttäytymisen ilmenemismuotoja sekä yrittämisen vaatimuksia.

23.3. henni

Arkistot

cross